14. 07. 2013 Oldtimertreffen im Schloß Batthyany in Pinkafeld  1. Oldtimerclub Pinkafeld